Notariële bevoegdheid

  1. Zuletzt aktualisiert am

In elk mensenleven doen zich een aantal gebeurtenissen voor waarvoor de betrokkene zich tot een notaris moet wenden (bv. huwelijkscontract, aankoop of verkoop van een onroerend goed, een hypothecaire lening, een testament, de vereffening van een nalatenschap, enz.).

Belgen met verblijfplaats in het buitenland en niet-Belgen kunnen bij de bevoegde autoriteit ter plaatse of bij de ambassade terecht op voorwaarde dat hun hoofdverblijfplaats zich binnen het consulair ressort van de post bevindt en/of op basis van het beginsel van 'Belgisch belang'.

Er werd beslist om een gecentraliseerd ontvangstsysteem van ontwerpen van notariële akten op te starten. Te dien einde dient uw notaris in België de ontwerpakte en al hun praktische vragen naar het volgende e-mailadres van de Belgische FOD Buitenlandse Zaken te sturen: notaribox@diplobel.fed.be. Geen enkel ontwerp van akte rechtstreeks door de notarissen of belanghebbenden naar de diplomatieke posten gezonden, zal nog door deze worden behandeld.

De ambassade krijgt dan de nodige instructies voor het verlijden van de akte, wat altijd op afspraak gebeurt. De betrokkene krijgt van ons rechtstreeks alle praktische gegevens (benodigde ondersteunende documenten, betaling, voor eensluidend verklaard afschrift, enz.) zodra wij de ontwerpakte ontvangen hebben. Hierbij wordt de toepasselijke procedure in acht genomen. Er wordt geen enkele notariële akte verleden waarbij de betrokkene zonder afspraak op de ambassade verschijnt en/of zijn eigen ontwerpakte meebrengt.

Aanvullende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen.

Lees meer...