Attesten

 1. Zuletzt aktualisiert am

Raadpleeg de website van de FOD Buitenlandse Zaken voor de volgende formulieren:

 • Verlies of diefstal van een Belgisch identiteits- of reisdocument
 • Inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgisch consulaat
 • Elektronische identiteitskaart
 • Paspoort
 • Verkiezingen
   

Online aanvraag attest via e-Consul 


Sinds 30 september 2022 kunnen volgende documenten online aangevraagd worden via e-Consul:

 • Attest van burgerlijke staat
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van inschrijving
 • Attest van nationaliteit
 • Attest van woonplaats
 • Attest van woonplaats met historiek
 • Levensbewijs

Deze attesten worden momenteel gratis afgeleverd. Zij kunnen (voorlopig) enkel door de burger online aangevraagd worden wanneer ze moeten voorgelegd worden aan een Belgische administratieve overheid of de Belgische sociale zekerheid. Voor attesten met andere doeleinden gelieve de ambassade per e-mail te contacteren.
 

De volgende attesten kunnen worden afgeleverd

 • Attest van woonplaats: vermeldt het laatste adres of de historiek van alle adressen opgenomen in het Rijksregisterdossier.
 • Attest van inschrijving: bevestigt de datums van inschrijving in het consulaire bevolkingsregister (die kunnen verschillen met de datums van effectieve aankomst en vertrek). In tegenstelling tot het attest van woonplaats vermeldt dit attest niet het adres. Het kan worden afgeleverd met het oog op een herschrijving bij een Belgische gemeente.
 • Attest van gezinssamenstelling: vermeldt alle gezinsleden van de Belg, inbegrepen de vreemde gezinsleden. Met “gezin” wordt verwezen naar alle personen die onder één en hetzelfde dak samenleven, of zij al dan niet verwant zijn. Het samenlevingscriterium wordt in principe vastgesteld op basis van feitelijke elementen en van officiële stukken afgegeven door de lokale overheid (bijv. verblijfsvergunningen, attesten van woonst, …) en/of andere documenten die een effectief en duurzaam samenleven op hetzelfde adres aantonen.
 • Attest van nationaliteit: bevestigt het bezit van de Belgische nationaliteit of het verlies ervan.
 • Attest van naamsovereenkomst: af te geven als de naam van een Belg in Belgisch recht anders vastgesteld is dan in het vreemde recht van de Staat waarvan hij eveneens de nationaliteit bezit.
 • Attest van burgerlijke staat: vermeldt de burgerlijke staat van de betrokkene zoals die voorkomt in zijn administratief dossier in het Rijksregister. Dient het attest om voorgelegd te worden aan vreemde (niet Belgische) instanties, dan moet de aanvrager uitdrukkelijk het doeleinde vermelden. Het attest maakt melding ervan. Het attest van burgerlijke staat is niet dienstig in het kader van een huwelijk (in dit geval wordt een attest geen-huwelijksbeletsel afgegeven, indien alle voorwaarden verenigd zijn).
 • Attest van bezit van een reis- of identiteitsdocument: een consulaire ambtenaar is niet bevoegd om een eensluidende kopie te maken of een kopie eensluidend te verklaren van een Belgisch paspoort, reis- of identiteitsdocument, reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen of vreemdelingen. Een attest wordt afgeleverd in de plaats van een eensluidend verklaard afschrift.


Belangrijke opmerkingen

 • De consulaire tarieven voor de afgifte van attesten en de betalingswijzen zijn vermeld op de website van de Ambassade.
 • Een gescande kopie van het attest kan u gratis per e-mail worden toegezonden.
 • In toepassing van de regelgeving met betrekking tot het taalgebruik in bestuurszaken worden de attesten afgeleverd in het Nederlands, Frans of Duits.
 • De Ereconsul in Ho Chi Minh Stad is niet bevoegd om consulaire attesten af te geven. Hij is desalniettemin gemachtigd om levensbewijzen (voorgedrukte formulieren afgeleverd door Belgische pensioendiensten) te legaliseren of af te stempelen.
 • Administratieve bijstand aan Belgen niet ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters is beperkt tot de afgifte van een noodreisdocument (voorlopig paspoort of ETD) of een attest geen huwelijksbeletsel. Voor bijkomende inlichtingen over de voorwaarden en de te volgen procedure, raadpleeg de website van de Ambassade.
 • De Ambassade is niet bevoegd om documenten af te leveren zoals: een uittreksel uit het strafregister, een duplicaat van een Belgisch nationaal of internationaal rijbewijs, een wetscertificaat of enig ander document niet vermeld in de bovenstaande lijst.
 • U kunt meer inlichtingen over de afgifte door andere Belgische besturen van sommige van deze documenten vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.belgium.be of op www.belgium.be