Burgerlijke stand

 1. Zuletzt aktualisiert am

Hieronder vindt u informatie over:

Inschrijving van aktes


Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland woont, zal het Belgisch recht toegepast worden.

Alle feiten die uw burgerlijke staat wijzigen of hierop betrekking hebben, moeten zo spoedig mogelijk aan de Belgische overheid gemeld worden, m.a.w. aan deze ambassade als u officieel bij ons ingeschreven bent, of bij uw gemeente in België.

Het gaat hier onder andere om geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, enz.

Er is echter een verschil tussen de inschrijving van een akte, wat wettelijk verplicht is, en de overschrijving ervan, wat weliswaar slechts facultatief is maar niettemin ten stelligste wordt aangeraden:

Bij inschrijving wordt uw burgerlijke staat gewijzigd en worden uw gegevens dienovereenkomstig in het Belgisch rijksregister aangepast.

Bij overschrijving van een buitenlandse akte die op u betrekking heeft, wordt deze letterlijk in de officiële registers van een Belgische gemeente overgenomen. U kunt er dan altijd afschriften van krijgen, net als van elke andere Belgische akte, zonder telkens opnieuw het hele proces van legalisatie en vertaling van de buitenlandse akte te moeten doorlopen.

Klik voor de volledige procedure op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
 

Huwelijk


Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan de Ambassade of het Consulaat van België meedeelt.
 

In België


Als u in België wenst te huwen moet u zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u verblijft. In België is het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht mogelijk voor zover een van de toekomstige echtgenoten Belg is of zijn gewone verblijfplaats in België heeft sinds meer dan 3 maanden.
 

In Vietnam


Belgen die in Vietnam wensen te huwen, dienen zich voor de wettelijke voorschriften te richten tot de Vietnamese overheid die als enige bevoegd is in deze materie.

In België kan contact worden opgenomen met de Ambassade van Vietnam.

Ambassade van Vietnam
Generaal Jacqueslaan 1
1050 Brussel
Tel: +32 (0)2 379 27 31/37
Fax: +32 (0)2 374 93 76
E-mail: vnem.brussels@skynet.be
Website: https://vnembassy-bruxelles.mofa.gov.vn

Het Vietnamese huwelijk wordt wettelijk erkend in België. Een Vietnamese huwelijksakte (zoals elke akte van burgerlijke stand) kan ingeschreven worden in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente.

Waarschijnlijk zal door de Vietnamese overheid een “Attest van geen huwelijksbeletsel” worden gevraagd, afgeleverd door de Ambassade. Het is mogelijk dat de Vietnamese overheid ook een ander bewijs vragen van ongehuwd zijn. Als u niet bent ingeschreven bij de Ambassade is het aangewezen bij de gemeente in België een attest aan te vragen dat uw burgerlijke staat vermeld.

Elk officieel Belgisch document dat dient voorgelegd te worden aan de Vietnamese overheid, dient te worden gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel en daarna door de Vietnamese Ambassade in Brussel.

Informatie over een visum voor uw echtgeno(o)t(e), om na het huwelijk naar België te reizen, vindt u in onze rubriek Visum voor België.
 

Attest geen huwelijksbeletsel


Voor te leggen documenten:

 • Het aanvraagformulier, door u ondertekend en gedateerd, waarbij u uw aanvraag tot afgifte van het attest geen huwelijksbeletsel inleidt.
  • De aanvrager duidt aan in welke van onze landstalen (Nederlands, Frans, Duits) het AGHB wordt gevraagd
  • De keuze van woonplaats is wettelijk verplicht. De Belg ingeschreven in de bevolkingsregisters, de vreemdelingenregisters of het wachtregister in België heeft op die plaats zijn/haar woonplaats. De Belg die in het buitenland woont, kiest een woonplaats in België (hetzij bij familie, vrienden, kennissen, advocaat, notaris…).
  • De aanvrager ondertekent eveneens de verklaring op eer waarin hij/zij bevestigt dat de gegevens in het Rijksregister juist zijn en dat zijn/haar burgerlijke staat ongehuwd, gescheiden, weduwnaar/weduwe is en dat hij/zij geen samenlevingscontract of verklaring van wettelijke samenwoonst heeft ondertekend met een andere persoon dan deze waarmee hij/zij het huwelijk wenst te sluiten.
  • De aanvrager moet zelf de rijksregistergegevens verifiëren. Indien de aanvrager geen toegang heeft tot deze website kan hij de fiche opvragen bij zijn gemeentebestuur van domicilie in België of bij het consulaat waar hij in de registers is ingeschreven.
 • Een kopie van het identiteitsdocument van uw partner.

Om de procedure te starten, verzoekt de aanvrager schriftelijk het attest af te geven via e-mail of via de post. De toekomstige echtgenoten kunnen vervolgens voor een interview op de Ambassade in Hanoi uitgenodigd worden en hun dossier kan aan het Parket van de Procureur des Koning in België voorgelegd moeten worden. Het is belangrijk met deze termijn rekening te houden.

De aanvraag van het AGHB met de verklaring op eer en het identiteitsdocument worden als stavingstukken bewaard in het individueel dossier van betrokkene door de post die de aanvraag behandelt.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de Dienst Familierecht en Burgerlijke Stand.
 

Echtscheiding


Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan het beroepsconsulaat van België meedeelt.
 

Is mijn echtscheiding in het buitenland geldig in België?


Een echtscheiding die in het buitenland werd uitgesproken kan, wat betreft de ontbinding van het huwelijk zelf, zonder tussenkomst van een Belgische rechtbank in België worden erkend.
 

Aan welke voorwaarden moet mijn buitenlandse echtscheiding voldoen?


De volgende voorwaarden moeten tegelijkertijd aanwezig zijn:

 • De vreemde beslissing mag niet strijdig zijn met de Belgische openbare orde;
 • De rechten van de verdediging moeten geëerbiedigd zijn;
 • De beslissing mag niet alleen verkregen zijn om te ontsnappen aan de toepassing van het door de wet aangewezen recht;
 • De beslissing moet definitief geworden zijn overeenkomstig de wet van het land waar ze werd uitgesproken. U kunt dit bewijzen met een attest afgeleverd door de bevoegde overheid (meestal de griffie van de rechtbank) met vermelding van de datum waarop de beslissing definitief werd;
 • De beslissing mag niet onverenigbaar zijn met een in België genomen beslissing of een beslissing die voorheen in het buitenland werd genomen en in België kan erkend worden;
 • Het verzoek mag niet in het buitenland ingediend geweest zijn na de indiening in België van een verzoek tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp dat nog niet werd ingewilligd;
 • De Belgische rechtbanken niet uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van het verzoek;
 • De bevoegdheid van de buitenlandse rechter mag niet alleen gebaseerd zijn op de aanwezigheid van de verweerder of van goederen in het vreemde land zonder dat er een rechtstreeks verband bestaat met het geschil;
 • Het buitenlandse echtscheidingsvonnis moet indien nodig gelegaliseerd zijn. Voor meer informatie hierover raadpleeg de rubriek Legalisatie.
   

Moet mijn buitenlandse echtscheidingsakte overgeschreven worden in België?


Indien u in België gehuwd was of indien uw huwelijk in de registers van de burgerlijke stand in België werd overgeschreven, kan u de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente vragen om een kantmelding aan te brengen op uw huwelijksakte. Meer informatie over de overschrijving van buitenlandse akten van de burgerlijke stand vindt u in de rubriek Akten van de Burgerlijke Stand

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Burgerlijke Stand
 

Overlijden in het buitenland


Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan het beroepsconsulaat van België meedeelt.

Als u of een familielid van Belgische nationaliteit in Vietnam komt te overlijden, dient een specifieke procedure gevolgd te worden:

 • verzoek onmiddellijk om een politieonderzoek of een autopsie om de doodsoorzaak vast te stellen en een overlijdensakte te laten opmaken;
 • bepaal wat er met het stoffelijk overschot moet gebeuren (repatriëren van het lichaam of de assen naar België, of begraven in Vietnam).

Vergeet niet om de originele overlijdensakte zo spoedig mogelijk te laten inschrijven zodra u hierover beschikt.
 

Waar wordt het overlijden aangegeven?


Als een van uw familieleden, van Belgische nationaliteit, in het buitenland sterft dan moet het overlijden zonder uitstel aangegeven worden bij de bevoegde lokale overheid die een overlijdensakte moet opmaken.

Het is zeer belangrijk dat de aangifte gebeurt binnen de wettelijke termijn die hiervoor voorzien is in de wetgeving van het land waarin het overlijden plaats heeft gehad.

De begrafenisondernemer en/of de firma die het lijk zal repatriëren, kan u hieromtrent eventueel inlichtingen geven.

Men mag in geen geval de eigenlijke overlijdensakte (akte van de burgerlijke stand) verwarren met het medisch getuigschrift waarin het overlijden vastgesteld wordt.

Als ondanks alles het overlijden toch niet binnen de wettelijk voorziene termijn aangegeven werd bij de plaatselijke overheden, dan moet er een laattijdige aangifte van overlijden gebeuren steeds volgens de plaatselijke voorschriften en de plaatselijke procedure.

Desnoods kan men beroep doen op familieleden, vrienden of kennissen ter plaatse of eventueel op een plaatselijke advocaat om het nodige te doen in het buitenland.

In heel uitzonderlijke gevallen, wanneer de lokale autoriteiten in gebreke blijven om de akte van overlijden op te stellen (niet tegenstaande de nodige stappen gezet werden), kan buiten de Europese Unie de bevoegde beroepsconsulaire vertegenwoordiging, binnen de 30 dagen van het overlijden, eventueel een akte van overlijden opmaken als voldaan is aan al de voorwaarden die hiervoor nodig zijn.
 

Is de buitenlandse overlijdensakte geldig in België?


Een buitenlandse overlijdensakte is rechtsgeldig in België op voorwaarde dat ze opgemaakt is door de bevoegde lokale overheid en in de vorm die in het vreemde land gebruikelijk is. De buitenlandse overlijdensakte moet indien nodig vertaald en gelegaliseerd zijn. Raadpleeg hierover de rubriek Legalisatie.
 

Moet een buitenlandse overlijdensakte overgeschreven worden in België?


U vindt hierover meer informatie in de rubriek Akten van de burgerlijke stand.
 

Kan een beroepsconsulaat van België of de FOD Buitenlandse Zaken mij helpen bij overlijden van een familielid in het buitenland?


De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en het beroepsconsulaat van België kunnen hulp bieden bij het verstrekken van inlichtingen alsook bij de repatriëring van het stoffelijk overschot en van de persoonlijke bezittingen van de overledene.