Ambassade en Consulaat van België in Vietnam
Home Naar België reizen Visum voor België

Visum voor België

Niet-essentiële reizen naar België blijven verboden.

Vanaf 1 juli heropenden de Lidstaten van EU hun grenzen geleidelijk aan. Hieronder vindt u de updates over de heropening van de buitengrenzen en de heropstart van de visumactiviteiten.

Geleidelijke hervatting "wereldwijd" van de indiening en de behandeling van de visumaanvragen C en D, en desgevallend afgifte van de visa voor de personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebbenAlle andere aanvragen worden tot nader order niet ontvangen.  Meer informatie op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Elke passagier is verplicht een Health Passenger Locator Form in te vullen voorafgaand aan de reis, conform de bepalingen van het bovenstaande Ministerieel Besluit van 30.06.2020. Vanaf 21/12/2020 moet de reiziger het bewijs van indiening het ingevulde Public Health Passenger Locator Form (PLF) bij zich te dragen gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur. Indien het onmogelijk is dergelijk bewijs te bekomen, draagt de reiziger een kopie bij zich van het ingevulde PLF gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur.

Vanaf 25/12/2020 dient eenieder, vanaf de leeftijd van 6 jaar, die op het Belgisch grondgebied toekomt te beschikken over een negatief testresultaat van een test die 72 uur voor het vertrek naar op Belgisch grondgebied werd afgenomen. Desgevallend is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

De reiziger moet ook alle door België genomen maatregelen respecteren. Hij dient  zich op de site https://www.info-coronavirus.be/nl/, te informeren over de evolutie van de gezondheidssituatie in België.

Concrete informatie over visumaanvragen vindt u op de Engelstalige/Vietnamese versie van deze website

Meer algemene informatie op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken

 

Openbare raadpleging

De Europese Commissie heeft besloten een openbare raadpleging te starten over het vooruitzicht van de digitalisering van de visumprocedure (E-visa) en over de oprichting van een EU-portaalsite voor online visumaanvragen, gericht op volgende doelgroepen: de reisindustrie, Europese agentschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het visumbeleid van de EU, visumaanvragers en het grote publiek. Lees verder...