Ambassade en Consulaat van België in Vietnam
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Vietnam

België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardige wereld. Lees meer over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op www.dg-d.be.

Samenwerkingsprogramma

De bilaterale samenwerking met Vietnam begon met de ondertekening van een eerste overeenkomst op 11 oktober 1977 en eindigde op 30 juni 2019. Het laatste samenwerkingsprogramma tussen België en Vietnam dat afliep in 2019 vertegenwoordigde 60 miljoen euro. Het ondersteunde de sociaal-economische ontwikkeling van Vietnam, in het bijzonder de sectoren water en sanitatie, en governance. Dit programma werd uitgevoerd door het Belgische ontwikkelingsagentschap, Enabel (https://www.enabel.be/nl).

Het einde van onze directe bilaterale samenwerking betekent niet dat België zich terugtrekt uit Vietnam, ons land handhaaft zijn aanwezigheid door de financiering van vijfjarenprogramma's ten voordele van indirecte samenwerkingsactoren. Het huidige programma 2022/2026 voorziet in de financiering van indirecte actoren tot bijna 20 miljoen euro verdeeld over academische samenwerking georganiseerd door ARES en VLIR en ngo's gecoördineerd door VVOB en een Gemeenschappelijk Strategisch Kader JSF.

Veel Belgische privé-investeerders en de academische wereld zijn ook actief in Vietnam, vooral met de steun van onze instellingen. België financiert FINEXPO-projecten op verschillende manieren. BIO (steun voor de Vietnamese privésector), BELSPO en WBI financieren eveneens programma's.
Daarnaast heeft België altijd beurzen aangeboden (ook via gefedereerde entiteiten). Er zijn ongeveer 5.000 Vietnamese alumni.

Ten slotte ondersteunde België tot 2018 ook op regionaal niveau de "Mekong River Commission". In 2020 werd Vlaanderen partner van de MRC.

Daarnaast zijn in december 2021 27 projecten in het kader van het bilaterale samenwerkingsprogramma 2022-2024 goedgekeurd door de Vietnamese regering en de WBI. De projecten richten zich op het opleiden van hoogwaardig personeel op het gebied van gezondheid, onderwijsopleiding, ontwikkeling van de Franse taal, rechten (internationaal/zeerecht), culturele industrie, toegepast onderzoek, landbouw en logistiek.

Universitaire samenwerking

De academische samenwerking bedraagt ​​circa 10 miljoen euro. Deze samenwerking verloopt via verschillende kanalen: de medewerking van de federale overheid, de regionale samenwerking of rechtstreeks door de universiteiten zelf.
Op federaal niveau financiert de samenwerking de Vlaamse en Franstalige platformen voor universitaire samenwerking. Deze platformen, VLIR-UOS en ARES , geven vorm aan de samenwerking tussen universiteiten door jaarlijkse projectoproepen te lanceren. Voor het Franstalige platform ARES zijn er momenteel 8 lopende projecten in Vietnam en 10 lopende projecten voor het Vlaamse platform. Deze projecten hebben betrekking op uiteenlopende sectoren, zoals onder meer gezondheid, landbouw, aanpassing aan klimaatverandering of technologie.
De twee platformen ARES en VLIR-UOS bieden ook jaarlijks beurzen aan voor masteropleidingen en kortdurende opleidingen.
Aangezien er elk jaar voor elk platform een ​​projectoproep plaatsvindt, zullen er tegen 2026 steeds meer projecten in uitvoering zijn, bovenop de 18 projecten die al in uitvoering zijn. Onze academische samenwerking met Vietnam is de grootste van de ASEAN-landen die we ondersteunen.

Samenwerking met NGO's

De Belgische niet-gouvernementele samenwerking is gestart met een nieuwe 5-jarige programmeringscyclus voor de periode 2022-2026, volgend op de vorige cyclus 2017-2021. In vergelijking met de vorige cyclus zijn er momenteel 7 ngo's of institutionele actoren actief in Vietnam. Dit zijn: VLIR-UOS, ARES-CUD, VVOB, Rikolto, ITG, Plan en Oxfam. De meeste van de momenteel uitgevoerde programma's zijn voortzettingen van de vorige. De programma's richten zich op 5 verschillende sectoren. De beoogde sectoren zijn landbouw, onderwijs, gezondheid, gender en sociale bescherming.
Door de Belgische overheid gefinancierde actoren werken samen met lokale overheden of actoren. Zo werkt het Instituut voor Tropische Geneeskunde samen met het Nationaal Instituut voor Malariologie, Parasitologie en Entomologie in Hanoi, of werkt VVOB samen met het Ministerie van Onderwijs en Vorming op provinciaal en districtsniveau.

We streven naar synergieën en complementariteit tussen Belgische spelers en met andere internationale spelers.

Het stopzetten van het bilaterale samenwerkingsprogramma betekent evenwel niet dat alle samenwerking werd stopgezet. Hieronder vindt u een overzicht van de bestaande programma’s en actoren: