Ambassade en Consulaat van België in Vietnam
Home Wonen in Vietnam Belgische Dienstverlening Burgerlijke stand Huwelijk

Huwelijk

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan de Ambassade of het Consulaat van België meedeelt.

In België

Als u in België wenst te huwen moet u zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u verblijft. In België is het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht mogelijk voor zover een van de toekomstige echtgenoten Belg is of zijn gewone verblijfplaats in België heeft sinds meer dan 3 maanden.

In Vietnam

Belgen die in Vietnam wensen te huwen, dienen zich voor de wettelijke voorschriften te richten tot de Vietnamese overheid die als enige bevoegd is in deze materie.

In België kan contact worden opgenomen met de Ambassade van Vietnam.

Ambassade van Vietnam
Generaal Jacqueslaan 1
1050 Brussel
Tel: +32 (0)2 379 27 31/37
Fax: +32 (0)2 374 93 76
E-mail: vnem.brussels@skynet.be
Website: https://vnembassy-bruxelles.mofa.gov.vn/

Het Vietnamese huwelijk wordt wettelijk erkend in België. Een Vietnamese huwelijksakte (zoals elke akte van burgerlijke stand) kan ingeschreven worden in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente.
Waarschijnlijk zal door de Vietnamese overheid een “Attest geen huwelijksbeletsel” worden gevraagd, afgeleverd door de Ambassade. Het is mogelijk dat de Vietnamese overheid ook een ander bewijs vragen van ongehuwd zijn. Als u niet bent ingeschreven bij de Ambassade is het aangewezen bij de gemeente in België een attest aan te vragen dat uw burgerlijke staat vermeld.
Elk officieel Belgisch document dat dient voorgelegd te worden aan de Vietnamese overheid, dient te worden gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel en daarna door de Vietnamese Ambassade in Brussel.
Informatie over een visum voor uw echtgeno(o)t(e), om na het huwelijk naar België te reizen, vindt u hier.

 Attest geen huwelijksbeletsel

Voor te leggen documenten:

  • Het aanvraagformulier, door u ondertekend en gedateerd, waarbij u uw aanvraag tot afgifte van het attest geen huwelijksbeletsel inleidt.
    • De aanvrager duidt aan in welke van onze landstalen (Nederlands, Frans, Duits) het AGHB wordt gevraagd
    • De keuze van woonplaats is wettelijk verplicht. De Belg ingeschreven in de bevolkingsregisters, de vreemdelingenregisters of het wachtregister in België heeft op die plaats zijn/haar woonplaats. De Belg die in het buitenland woont, kiest een woonplaats in België (hetzij bij familie, vrienden, kennissen, advocaat, notaris…).
    • De aanvrager ondertekent eveneens de verklaring op eer waarin hij/zij bevestigt dat de gegevens in het Rijksregister juist zijn en dat zijn/haar burgerlijke staat ongehuwd, gescheiden, weduwnaar/weduwe is en dat hij/zij geen samenlevingscontract of verklaring van wettelijke samenwoonst heeft ondertekend met een andere persoon dan deze waarmee hij/zij het huwelijk wenst te sluiten.
    • De aanvrager dient zelf de rijksregistergegevens te verifiëren via: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/. Indien de aanvrager geen toegang heeft tot deze website kan hij de fiche opvragen bij zijn gemeentebestuur van domicilie in België of bij het consulaat waar hij in de registers is ingeschreven.
  • Een kopie van het identiteitsdocument van uw partner.

Om de procedure te starten, verzoekt de aanvrager schriftelijk het attest af te geven via email of via de post. De toekomstige echtgenoten kunnen vervolgens voor een interview op de Ambassade in Hanoi uitgenodigd worden en hun dossier kan aan het Parket van de Procureur des Koning in België voorgelegd moeten worden. Het is belangrijk met deze termijn rekening te houden.

De aanvraag van het AGHB met de verklaring op eer en het identiteitsdocument worden als stavingstukken bewaard in het individueel dossier van betrokkene door de post die de aanvraag behandelt.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de Dienst Familierecht en Burgerlijke Stand