Consulaire inschrijving

 1. Cập nhật lần cuối vào

Het nut van uw inschrijving


Administratieve bijstand wordt enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister ingevolge het in werking treden van het consulair wetboek op 15/06/2014.

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Belgisch beroepsconsulaat in het buitenland, laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, wat het beheer van uw administratief dossier betreft.

Deze inschrijving laat het Belgische beroepsconsulaat toe om u efficiënter te helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonplaats, attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, enz.).

U zult ook via het beroepsconsulaat kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen en Europese verkiezingen).

Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot uw gezin behoren, kunnen geregistreerd worden in de bevolkingsregisters. Zij hebben evenwel geen recht op een Belgische identiteitskaart of paspoort en kunnen niet als Belgische kiezer worden geregistreerd. Voor consulaire bijstand dienen ze zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.

Indien uw dossier up-to-date is, zal het Belgische beroepsconsulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarbij u dringende noodbijstand nodig heeft, bijvoorbeeld bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc..
 

Vóór uw vertrek


Wat moet u doen voor u België verlaat? U kunt zich niet in de consulaire registers inschrijven als u nog steeds bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente. Vraag dus uw schrapping alvorens België te verlaten. De gemeente zal u het bewijs van schrapping "model 8" geven.

Lees meer op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
 

Werkwijze


U kunt zich inschrijven bij de Ambassade als u de Belgische nationaliteit bezit (of als u lid van een ingeschreven Belgisch gezin bent) en als u in Vietnam woont. U kunt niet op hetzelfde moment ook ergens anders ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (niet in een gemeente in België en ook niet bij een andere Belgische diplomatieke post).

De Belgische ambassade biedt u sinds 25/11/2020 de mogelijkheid om u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters.

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

Men hoeft zich NIET persoonlijk aan te melden. Het volstaat dat u gescande exemplaren stuurt van de volgende documenten:

 1. een ingevuld, gedateerd en getekend Inschrijvingsformulier (voor een meerderjarig persoon, een minderjarig persoon en een vreemd gezinslid van een ingeschreven Belg). U vult per gezinslid één formulier in.
 2. een Model 8, i.e. de uitschrijving uit uw laatste woonplaats in België.
  • Als u nog geen Model 8 heeft, kunt u zich alsnog uitschrijven bij uw gemeente.
  • Als uw laatste woonplaats niet in België was, informeert u ons dan welke Belgische diplomatieke post uw dossier beheert zodat wij uw dossier kunnen opvragen.
 3. uw Belgische identiteitskaart
  • Twee maanden na de uitschrijving vervalt uw ID-kaart. U kan uw identiteitskaart behouden als u een elektronische identiteitskaart heeft en u zich na 01.11.2008 heeft uitgeschreven naar het buitenland.
 4. voor kinderen een kopie van de geboorteakte of adoptieakte.
 5. een kopie van uw paspoort;
 6. een bewijs van wettelijk verblijf in Vietnam (kopie van uw geldig visum of verblijfsvergunning.
 7. een bewijs van woonplaats in Vietnam (kopie huurcontact of eigendomsakte of inschrijving bij de lokale politie).
 8. het/de inschrijvingformulier/en voor verkiezingen voor Belgen in het buitenland. Alleen voor Belgische leden van het gezin die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.


  Uw gegevens wijzigen na inschrijving


  Als uw dossier up-to-date is, kunnen we u sneller helpen, vooral in gevallen waar u dringende humanitaire hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij ongelukken, rampen, evacuaties, enzovoort. Gelieve ons daarom na uw inschrijving op de hoogte te stellen van elke wijziging:

  • Elke verandering van woonplaats binnen een maand na de wijziging met behulp van het toepasselijk formulier waaraan de bewijsstukken - zie hierboven - worden gehecht.
  • Elke verandering van burgerlijke staat, van uzelf of van uw gezinsleden, door middel van een letterlijk afschrift van de betrokken akte, bijvoorbeeld een akte van huwelijk, echtscheiding, geboorte of adoptie of een verklaring van naamsverandering.
  • Elke verandering in de samenstelling van uw gezin.
  • Elke wijziging van nationaliteit door middel van een authentieke akte / attest uitgegeven door de bevoegde buitenlandse overheid.
  • Elke verandering van stemwijze voor de verkiezingen alsook elke Belg die de leeftijd van 18 jaar bereikt na inschrijving in de consulaire registers. Lees meer..
  • Het Consulaat-Generaal neemt deze wijzigingen op in uw administratief dossier en past uw gegevens aan in het Nationaal Register.
    

  Terugkeer naar België of verhuis naar een ander land


  Wanneer u terugkeert naar België of in het buitenland verhuist naar het rechtsgebied van een ander consulaat-generaal, vergeet dan niet uw Consulaat-Generaal schriftelijk te informeren over uw vertrek.

  Wanneer u in het buitenland verhuist buiten het rechtsgebied van uw huidig consulaat-generaal, schrijft u zich in  bij  het consulaat-generaal bevoegd voor van uw nieuwe woonplaats.

  Wanneer u terugkeert naar België, heeft u na uw aankomst 8 dagen tijd om u bij de gemeente aan te melden. U vindt ook veel informatie in 'Terug in België' op de federale portaalsite

  Meer informatie vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken